ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden die door de klant uitdrukkelijk worden aanvaardt. Met de aankoopvoorwaarden gedrukt op brieven of andere drukwerken van de koper wordt geen rekening gehouden.
  2. Onze facturen zijn, behoudens anderluidende voorwaarden voorzien in de leveringsbon of de factuur, contant betaalbaar. Bijgevolg is het in mindering brengen van een korting voor contante betaling niet toegestaan aan de klant.
  3. Klachten betreffende de geleverde goederen dienen per aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na levering, of binnen de 8 dagen na de ontdekking van enig gebrek. Wat ook de gevolgen mogen zijn van een foutieve levering, zal zij nooit het recht geven op een eis tot schadevergoeding.
  4. De geleverde goederen blijven eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen , de risico’s zijn evenwel ten laste van de klant vanaf de levering. Dit houdt tevens in dat de koper niet het recht heeft deze goederen te verkopen noch ze in waarborg te geven aan of te laten gebruiken door derden. Bij niet betaling kan  overgaan tot ontbinding van de overeenkomst bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven. Daarbij kan zij een terugbetaling vorderen van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade. De door Econex bvba verkochte, verhuurde, geleasde of op enige andere wijze ter beschikking gestelde goederen, kunnen door de klant enkel voor feitelijke toepassing worden gebruikt. Tenzij anders overeengekomen en aldus schriftelijk bevestigd.
  5. Het bedrag van de factuur dat op de vervaldag niet of niet volledig zal zijn betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1,25% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, elke begonnen maand als een verlopen maand beschouwd zijnde. Bovendien een schadevergoeding geëist worden gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een min. van € 75,00.
  6. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft schuldvernieuwing tot gevolg, zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.
  7. De gemaakte prijsaanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 1 maand beginnend op de datum van opmaak.
  8. De goederen worden verkocht « af fabriek », het vervoer geschiedt op verantwoording van de koper, zelfs indien de goederen « franco » verkocht worden.
  9. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de interpretatie of de uitvoering van een bestelling, inclusief de betaling van de factuur, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel.

 


Neem contact op

Onze hotline is 24/7 beschikbaar

Telefoon:+33 (0)1.23.45.67.89

Neem contact op via onze hotline